Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 20.07.18

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro správu SebiMoDz obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek SebiMoDz je možné bez uvedení osobních údajů; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální podnikové služby, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování žádný právní základ, obvykle získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně údajů platnými pro SebiMoDz. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce zavedl SebiMoDz řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové přenosy dat však mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů SebiMoDz je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili použité pojmy.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující termíny:

 • a) osobní údaje

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních rysů, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

 • c) Zpracování

  "zpracováním" jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji, ať již automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování; omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profilování je jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu této fyzické osoby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. stát se.

 • g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování

  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

 • h) Zpracovatelé

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • (i) Příjemci

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím mandátem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

 • j) Třetí strany

  Třetí osobou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzením vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky SebiMoDz shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. (1) použité typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které se přístupový systém dostane na naše webové stránky (tzv. odkazující stránky), (4) podstránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací SebiMoDz nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nutné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení nezbytných pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto SebiMoDz statisticky analyzuje anonymně shromážděná data a informace s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

3. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost se zaregistrovat na webových stránkách správce poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou správci předávány, určuje příslušná vstupní maska použitá pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití správcem a pro jeho vlastní účely. Správce může zajistit předání jednomu nebo více zpracovatelům, jako je poskytovatel balíkových služeb, který rovněž používá osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst správci.

Registrací na webových stránkách správce se také ukládá IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. V tomto ohledu je uložení těchto údajů nezbytné pro zabezpečení správce. Tyto údaje nebudou v zásadě předány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat dál nebo pokud zveřejnění neslouží účelu trestního stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů slouží správci k nabízení obsahu nebo služeb subjektu údajů, které vzhledem k povaze věci mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat z datového fondu správce.

Správce poskytne každému subjektu údajů kdykoli na požádání informace o tom, které osobní údaje o subjektu údajů jsou uloženy. Správce dále opravuje nebo vymaže osobní údaje na žádost nebo oznámení subjektu údajů, pokud to není v rozporu s žádnými zákonnými povinnostmi uchovávání. Všichni zaměstnanci správce jsou v této souvislosti subjektu údajů k dispozici jako kontaktní osoby.

4. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky SebiMoDz obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, stejně jako přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci, budou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám.

5. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo pokud to bylo stanoveno evropským zákonodárcem nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, kterým správce podléhá.

Pokud účel uložení již neplatí nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

6. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • b) Právo na informace

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli získat od správce bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále poskytl subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
  • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo není-li to možné, kritéria pro stanovení této doby
  • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování správcem nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování
  • existence práva na odvolání k dozorovému úřadu
  • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů
  • 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro subjekt údajů

  Kromě toho má subjekt údajů právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů také právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro takové účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém bylo zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na správce vztahují.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o vymazání osobních údajů uložených SebiMoDz, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti SebiMoDz neprodleně zajistí, aby byla žádost o výmaz okamžitě splněna.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností SebiMoDz a správce je povinen podle čl. 17 odst. 1 GDPR osobní údaje vymazat, přijme SebiMoDz s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci přiměřená opatření, včetně technických opatření, k získání dalších správců údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, informovat, že subjekt údajů požádal tyto jiné správce o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo o jejich kopírování či replikaci, a to v rozsahu, v jakém zpracování není nezbytné. Zaměstnanci SebiMoDz zajistí v jednotlivých případech potřebná opatření.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem na to, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z těchto podmínek:

  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je protiprávní, subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo určeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených SebiMoDz, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec SebiMoDz zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má také právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovanými prostředky, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  1 GDPR má subjekt údajů právo na předání osobních údajů přímo od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud to nemá nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance SebiMoDz.

 • g) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, za předpokladu, že rozhodnutí (1) nepodporuje uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů. (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které obsahuje vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, SebiMoDz zavede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, o prezentaci vlastního postoje a o napadení rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • h) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

  Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

7. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se aplikace a používání Facebooku

Na této webové stránce má správce integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo společenského setkání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat mezi sebou a komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro sdílení názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, správcem pro zpracování osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována správcem a na které byla integrována komponenta Facebook (plugin Facebook), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Facebook ke stažení reprezentace odpovídající komponenty Facebook z Facebooku. Kompletní přehled všech pluginů Facebooku najdete v části https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu obdrží Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštíví.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen k Facebooku, Facebook rozpozná při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny společností Facebook k příslušnému účtu Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, jako je tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů učiní komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebook subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží informaci prostřednictvím komponenty Facebook, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen k Facebooku ve stejnou dobu jako přístup na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud si subjekt údajů takový přenos těchto informací na Facebook nepřeje, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady používání osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici v části https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Dále vysvětluje, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Tyto aplikace mohou být použity subjektem údajů k potlačení přenosu dat na Facebook.

8. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání služby Google AdSense

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdSense. Google AdSense je online služba, která umožňuje umístění reklamy na webech třetích stran. Služba Google AdSense je založena na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na webech třetích stran tak, aby odpovídaly obsahu příslušných stránek třetích stran. Google AdSense umožňuje zájmově orientované cílení na uživatele internetu, které je implementováno generováním individuálních uživatelských profilů.

Provozní společností komponenty Google AdSense je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem komponenty Google AdSense je integrace reklam na našich webových stránkách. Google AdSense nastaví soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie umožňuje společnosti Alphabet Inc. analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována správcem a na které byla integrována komponenta Google AdSense, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Google AdSense k přenosu údajů společnosti Alphabet Inc. za účelem online reklamy a účtování provizí. V rámci tohoto technického procesu se společnost Alphabet Inc. dozví o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnost Alphabet Inc. používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vypořádání provizí.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je již popsáno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Alphabet Inc. v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho může být soubor cookie, který již společnost Alphabet Inc. nastavila, kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense také používá takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika, která je vložena do internetových stránek, aby umožnila záznam souboru protokolu a analýzu souboru protokolu, přičemž lze provádět statistické vyhodnocení. Na základě vloženého sledovacího pixelu může společnost Alphabet Inc. zjistit, zda a kdy byla webová stránka otevřena subjektem údajů a na které odkazy subjekty údajů klikly. Sledovací pixely se používají mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků webových stránek.

Prostřednictvím služby Google AdSense jsou osobní údaje a informace, které zahrnují také IP adresu a jsou nezbytné pro shromažďování a fakturaci zobrazených reklam, přenášeny společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Google AdSense je podrobněji vysvětlen pod tímto odkazem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

9. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se aplikace a používání Google+

Na této webové stránce řadič integroval tlačítko Google+ jako komponentu. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo společenského setkání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat mezi sebou a komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro sdílení názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována správcem a na které bylo integrováno tlačítko Google+, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušným tlačítkem Google+ ke stažení reprezentace odpovídajícího tlačítka Google+ ze společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu společnost Google obdrží informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštíví. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Google+, Google při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány tlačítkem Google+ a přiřazeny společností Google k příslušnému účtu Google+ subjektu údajů.

Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našich webových stránkách a provede tak doporučení Google+1, Google přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje. Google ukládá doporučení Google+1 subjektu údajů a zpřístupňuje je veřejnosti v souladu s podmínkami přijatými subjektem údajů v tomto ohledu. Doporučení Google+1 učiněné subjektem údajů na této webové stránce bude následně provedeno společně s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+1 používaného subjektem údajů a fotografie uložená na této webové stránce, v jiných službách Google, jako jsou výsledky vyhledávače Google vyhledávače Google, účet Google subjektu údajů nebo na jiných místech, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamami, uloženými a zpracovanými. Kromě toho je společnost Google schopna propojit návštěvu této webové stránky s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Společnost Google také zaznamenává tyto osobní údaje za účelem zlepšení nebo optimalizace různých služeb společnosti Google.

Google vždy obdrží informace prostřednictvím tlačítka Google+, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen ke službě Google+ současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na tlačítko Google+ nebo ne.

Pokud si subjekt údajů nepřeje přenos osobních údajů do společnosti Google, může takovému přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu Google+.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat v části https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Další informace od Googlu na tlačítku Google+1 naleznete v části https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání služby Google-AdWords

Na této webové stránce správce integroval službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje umisťovat reklamy jak do výsledků vyhledávače Google, tak do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazuje ve výsledcích vyhledávače Google, pouze pokud uživatel načte ve vyhledávači výsledek vyhledávání relevantní pro klíčové slovo. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům na webových stránkách relevantních pro dané téma.

Provozní společností služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud se subjekt údajů dostane na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží se do informačního technologického systému subjektu údajů google takzvaný konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů. Pokud soubor cookie ještě nevypršel, konverzní soubor cookie se používá ke sledování, zda byly na našich webových stránkách zpřístupněny určité podstránky, jako je nákupní košík ze systému internetového obchodu. Prostřednictvím konverzního souboru cookie můžeme my i google pochopit, zda subjekt údajů, který přišel na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, vygeneroval prodej, tj. dokončil nebo zrušil nákup zboží.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k sestavování statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nás odkázali prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords pro budoucnost. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, pomocí kterých by bylo možné identifikovat subjekt údajů.

Prostřednictvím konverzního souboru cookie se ukládají osobní údaje, jako jsou webové stránky navštívené subjektem údajů. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, jsou přenášeny společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je již popsáno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho může být soubor cookie, který již byl nastaven službou Google AdWords, kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést v něm požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat v části https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

11. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Instagramu

Na této webové stránce správce integroval komponenty služby Instagram. Instagram je služba, která se kvalifikuje jako audiovizuální platforma a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také redistribuovat tato data na jiných sociálních sítích.

Provozní společností služeb Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována správcem a na které byla integrována komponenta Instagram (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Instagram ke stažení reprezentace odpovídající složky Instagramu. V rámci tohoto technického procesu obdrží Instagram informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštíví.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen k Instagramu, Instagram rozpozná při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu příslušného pobytu na našich webových stránkách, kterou konkrétní podstránku subjekt údajů navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Instagram a přiřazeny společností Instagram k příslušnému účtu Instagram subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našich webových stránkách, údaje a informace s ním přenášené budou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Instagram subjektu údajů a uloženy a zpracovány společností Instagram.

Instagram vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty Instagram, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen k Instagramu současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na komponentu Instagram nebo ne. Pokud si subjekt údajů takový přenos těchto informací na Instagram nepřeje, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu Instagram.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů Instagramu lze získat v části https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Jetpack für WordPress

Na této webové stránce má řídicí jednotka integrovaný Jetpack. Jetpack je plugin WordPress, který nabízí další funkce provozovateli webových stránek založených na WordPressu. Jetpack umožňuje provozovateli webových stránek mimo jiné přehled o návštěvnících webu. Zobrazením souvisejících příspěvků a publikací nebo možností sdílet obsah na stránce je také možné zvýšit počet návštěvníků. Kromě toho jsou v Jetpacku integrovány bezpečnostní funkce, takže webové stránky používající Jetpack jsou lépe chráněny před útoky hrubou silou. Jetpack také optimalizuje a urychluje načítání obrázků integrovaných na webových stránkách.

Provozní společností jetpack plug-in pro WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Provozní společnost používá sledovací technologii společnosti Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Společnost Jetpack nastaví soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována správcem a na které byla integrována komponenta Jetpack, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Jetpack k přenosu dat do společnosti Automattic pro účely analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává Automattic znalosti o datech, které jsou následně použity k vytvoření přehledu o návštěvách webových stránek. Takto získané údaje slouží k analýze chování subjektu údajů, který navštívil webové stránky správce a jsou hodnoceny s cílem optimalizovat webové stránky. Údaje shromážděné prostřednictvím komponenty Jetpack nebudou použity k identifikaci subjektu údajů bez získání samostatného výslovného souhlasu subjektu údajů. Údaje se rovněž stanou známými pro Quantcast. Quantcast používá data pro stejné účely jako Automattic.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie našimi webovými stránkami, jak je již popsáno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Automattic/Quantcast v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již byly nastaveny společností Automattic, kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie Jetpack týkajících se používání této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Automattic / Quantcast. Za tímto účelem musí subjekt údajů stisknout tlačítko opt-out pod odkazem https://www.quantcast.com/opt-out/, který nastavuje opt-out cookie. Soubor cookie pro odhlášení s námitkou je uložen v systému informačních technologií používaném subjektem údajů. Pokud jsou soubory cookie v systému subjektu údajů po námitce smazány, musí subjekt údajů znovu vyvolat odkaz a nastavit nový soubor cookie pro odhlášení.

S nastavením opt-out cookie však existuje možnost, že internetové stránky správce již nejsou pro subjekt údajů plně použitelné.

Příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Automattic jsou k dispozici v https://automattic.com/privacy/. Příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Quantcast jsou k dispozici v https://www.quantcast.com/privacy/.

13. Ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se aplikace a používání YouTube

Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňování všech typů videí, což je důvod, proč kompletní filmové a televizní programy, stejně jako hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli jsou přístupné prostřednictvím internetového portálu.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, která je provozována správcem a na které byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou YouTube ke stažení reprezentace odpovídající komponenty YouTube z YouTube. Více informací o YouTube naleznete na https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu obdrží YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštíví.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje, vyvoláním podstránky, která obsahuje video YouTube. Tyto informace jsou shromažďovány službami YouTube a Google a přiřazeny k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty YouTube, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na video YouTube nebo ne. Pokud si subjekt údajů takový přenos těchto informací na YouTube a Google nepřeje, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu YouTube.

Ustanovení o ochraně osobních údajů zveřejněná společností YouTube, která jsou k dispozici v https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

14. Způsob platby: Ustanovení o ochraně údajů o PayPal jako způsob platby

Na této webové stránce má řídicí jednotka integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovatelem online platebních služeb. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím tzv. PayPal účtů, což jsou virtuální privátní nebo firemní účty. Kromě toho je s PayPal možné zpracovávat virtuální platby prostřednictvím kreditních karet, pokud uživatel nevede účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, a proto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje spouštět online platby třetím stranám nebo přijímat platby. PayPal také přebírá fiduciární funkce a poskytuje služby ochrany kupujícího.

Evropskou provozní společností PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Pokud subjekt údajů zvolí "PayPal" jako způsob platby během procesu objednávání v našem internetovém obchodě, údaje subjektu údajů budou automaticky předány PayPal. Volbou této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů nezbytných pro zpracování plateb.

Osobní údaje předávané PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje nezbytné pro zpracování plateb. Pro zpracování kupní smlouvy jsou nezbytné i osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou.

Účelem předávání údajů je zpracování plateb a prevence podvodů. Správce předá PayPal osobní údaje zejména v případě, že existuje oprávněný zájem na předání. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a správcem mohou PayPal předat agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a bonity.

PayPal mohou předávat osobní údaje přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovávány jménem společnosti.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vůči PayPal. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb. 

Příslušná ustanovení o ochraně údajů PayPal lze získat podle https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Právní základ zpracování

Čl. 6 písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. .b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případech dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. .c GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by pak musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V tomto případě by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. Operace zpracování by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nemají přednost. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47 odůvodnění 2 GDPR).

16. Oprávněné zájmy na zpracování prováděné správcem nebo třetí stranou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši obchodní činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

17. Po dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány za předpokladu, že již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

18. Právní nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; Možné důsledky neposkytnutí

Informujeme Vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (e.B. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (e.B. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen nám poskytnout osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec případ od případu objasňuje subjektu údajů, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů mělo.

19. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem zásad ochrany osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako externí pověřenec pro ochranu osobních údajů v Horním Bavorsku, ve spolupráci s právníkem pro ochranu údajů Christianem Solmeckem.